โรงแรมสุนัขโอฮาโย่ (Ohayo Dog Hotel)

ราคาห้องพัก

หมายเหตุ

  • สุนัขที่มีน้ำหนักตัว ระหว่าง 15-18 กิโลกรัม จะดูจากสายพันธุ์
  • ราคานี้รวมอาหารของ BOK-DOK หรือ Smartheart ฟรี กรณีต้องการอาหารเกรดพรีเมียม (Proplan) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามตารางด้านบน หรือ ท่านสามารถนำอาหารของท่านมาเอง
  • สุนัขที่เจ้าของนำมาพักมากกว่า 1 ตัว สามารถอยู่ห้องร่วมกันได้ โดยตัวที่2 คิดค่าบริการ 50% ของราคาขนาดของสุนัข (ตัวที่ 3 และถัดๆไป ขึ้นกับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่)
  • ในกรณีเข้าพักเกิน 1 สัปดาห์ จะมีบริการอาบน้ำให้ฟรีก่อนกลับบ้าน 1 ครั้ง
  • ในกรณีเข้าพักระหว่างวัน คิดค่าบริการ 60% ของราคาห้องพัก

บริการ รับ – ส่ง

พักระยะยาว