รับฝากรายเดือน

หมายเหตุ (Remarks)

  • สุนัขน้ำหนักช่วง 15-18 kg.จะแบ่งตามขนาดสายพันธุ์ (Dogs weight between 15-18 kg.are judged by breed.)
  • ราคานี้รวมอาหาร Bok-Dok หรือ Smartheart  (This price includes food for dog, Bok-dok or Smartheart.)
  • ฝากเดือนเต็ม ในส่วนที่เกินเดือนเต็มจะคิดเพิ่มทีละครึ่งเดือน หรือตามราคารายวันของโรงแรม, เกินครึ่งเดือนคิดเป็นเต็มเดือน (Stay more than month get charged a half month price or hotel normal rate. Stay more than half month is changed for a month.)
  • อาหารพรีเมียม คือ อาหารยี่ห้อ Proplan (Premium food is Proplan)
  • ราคานี้ รวมอาบน้ำฟรี 3 ครั้ง (This price include 3 times shower for free.)
  • กรณีที่สุนัข หรือแมวป่วย ทางเจ้าของต้องยินยอมให้ทางโรงแรม ดำเนินการรักษาโดยมีค่าใช้จ่ายตามจริง (In case your pets sick, owner allows Ohayo Dogie Dog Hotel to take care of the pets with some expenses)

     หมายเหตุ ; รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสมควร